Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Sportinnova streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Sportinnova staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Sportinnova sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van toegang en gebruik van de website.

De website van Sportinnova verwijst naar informatie die derden verstrekken, al dan niet door middel van hyperlinks. Sportinnova heeft dergelijke informatie niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Sportinnova sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van deze verstrekking uit. Sportinnova is exclusief rechthebbende op alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en merkrechten op alle teksten, logo’s, illustraties en foto’s, of is gerechtigd tot gebruik door derderechthebbenden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Sportinnova worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik.

Sportinnova behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van de informatie op deze website op enig moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Privacy statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van SPORTINNOVA of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: SPORTINNOVA

Adres: De Hoop 14

Postcode + woonplaats: 2614 LW Delft

E-mail: info(at)sportinnova.nl

Telefoonnummer: +31 (0)152129357

KvK: 27277995

SPORTINNOVA is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van opdrachtgevers en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. SPORTINNOVA is verantwoordelijke in de zin van de AVG. SPORTINNOVA is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens SPORTINNOVA, waaronder www.sportinnova.nl.

SPORTINNOVA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door SPORTINNOVA opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door SPORTINNOVA. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor SPORTINNOVA om de overeenkomst uit te voeren.

SPORTINNOVA gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt SPORTINNOVA altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door SPORTINNOVA worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam en e-mailadres;

2) voor de uitvoering van de overeenkomst: van u persoonlijk uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en daarnaast uw bedrijfsgegevens, te weten bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, e-mailadres, kvk-nummer en telefoonnummer;

3) voor de aanvraag van een telefonisch informatie/intakegesprek: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer;

4) voor het versturen van proposities/voorstellen met betrekking tot sponsoring: uw naam en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info(at)sportinnova.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 30 dagen;

2) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 12 maanden na uitvoering;

3) in het geval van de aanvraag van een telefonisch informatie/intakegesprek: na afloop van het telefoongesprek;

4) in het geval van proposities/voorstellen met betrekking tot sponsoring: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst maakt SPORTINNOVA gebruik van externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zal zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor SPORTINNOVA. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn, indien dit wettelijk gezien is vereist, bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het innen van facturen maakt SPORTINNOVA gebruik van een intern factuur systeem. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden niet verstrekt aan externe partijen.

Voor het versturen van sponsor proposities en voorstellen maakt SPORTINNOVA gebruik van een eigen (E-mail) Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de voorstellen worden verstrekt aan de Service Provider. De externe Service Provider is Hosting2Go.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn opgesteld om met plezier samen te werken en ter bescherming van elkaars belangen. Lees gerust verder.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sportinnova en opdracht-gever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Sportinnova Sportmarketing kan helaas niet instemmen met eventuele inkoop- of andere voorwaarden en deze worden dan ook vriendelijk maar wel uitdrukkelijk van de hand gewezen door Sportinnova Sportmarketing, tenzij schriftelijk natuurlijk anders is overeengekomen.
 4. De Algemene Voorwaarden Sportinnova Sportmarketing zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Delft.
 5. Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de tussen Sportinnova Sportmarketing en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeen gekomen.
 6. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Sportinnova Sportmarketing gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Sportinnova Sportmarketing, die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens sponsoring/communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 3. Afwijkende voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 4. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
 2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
 3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
 4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 5. Prijzen, leveringen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
 3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.
 4. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 6. Opdrachten en wijzigingen

 1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
 3. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
 4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.
 6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 7. Inschakeling derden

 1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 8. Betalingstermijn

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn van 14 dagen.
 2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deel facturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deel facturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
 3. Commercial produktie- en (ether)mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
 4. Sponsor commissie en fee’s (vastgestelde % over het nettto sponsor bedrag) dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen binnen een redelijke termijn. Gangbaar is direct na het sluiten van de sponsor overeenkomst en ontvangst van een officieel schrijven (hard/ soft copy) waarin de sponsor toezegging, hoogte en andere voorwaarden nader worden beschreven.
 5. Opdrachtgever verplicht zich bij ontvangst van dit officiële schrijven om de afgesproken sponsor commissie/fee direct uit te betalen, tenzij anders met de opdrachtnemer in overleg is bepaald en schriftelijk is vastgelegd. Maar altijd binnen zes (6) maanden na het binnenhalen van de sponsorgelden.
 6. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.
 7. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
 8. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn (en na twee (2x) maal een herinneringsfactuur te hebben ontvangen) aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.
 9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 50,- per vordering bedragen.

Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.
 5. Neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 10. Zorgplicht

 1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
 2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 11. Reclames, klachten en bewijs

 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

 1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd.

Artikel 13. Exoneratie

 1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 3. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratie bepalingen van artikel 13 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
 4. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 6. De opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 16. Aard en duur van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is de opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.
 3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.

Artikel 17. Afwikkeling relatie

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.
 2. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 18. Overdracht en plichten

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder artikel 2 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 19. Bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Artikel 20. Slotwoord

 1. Wij danken u voor het lezen van de Algemene Voorwaarden van Sportinnova Sportmarketing. Wij hebben deze opgesteld ter bescherming van elkaars belangen. Indien u toch een paar wijzigingen doorgevoerd zou willen hebben omdat u vindt dat uw belang of dat van ons nog niet goed beschermd wordt, dan stellen wij voor dat wij dit verwoorden in een nader document, zoals in een offerte.